Miếu thần Phó Quế – Long Xuyên, An Giang

Miếu Thần Phó Quế - Long Xuyên, An Giang

Miếu thần Phó Quế – Long Xuyên, An Giang.

Khi xưa Long Xuyên có 2 cồn nằm giữa sông Hậu đó là cồn Phó Quế và cồn Phó Ba. Trải qua thời gian cồn Phó Quế đã sát nhập vào đất liền, nay thuộc khóm Phó Quế, phường Mỹ Long. Còn cồn Phó Ba vẫn nằm giữa sông Hậu, thuộc xã Mỹ Hoà Hưng.

© Lang Thang An Giang

You may also like...