Category: Văn hóa – Lễ hội

An Giang có rất nhiều lễ hội và sự kiện văn hóa diễn ra trong năm, ví dụ như Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, lễ rước Nghinh Ông, Đại Lễ PGHH 18/5 & 25/11, Lễ hội kỳ yên các đình thần lớn như Bình Thuỷ, Phú Hoà…