Tagged: Đoàn phim Đất Rừng Phương Nam

Đại cảnh trong phim Đất Rừng Phương Nam quay tại Rừng Tràm Trà Sư.

Phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam và những cảnh quay tuyệt đẹp tại An Giang

KÝ ỨC MIỀN TÂY THỜI CHỐNG PHÁP SỐNG DẬY TRONG “ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM” “𝑇𝑜̂𝑖 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 đ𝑜𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑎 ℎ𝑎𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑚𝑢𝑖 𝑡ℎ𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑜̛̉ 𝑔𝑎̣𝑜 𝑛𝑔𝑜́𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑜̛̣. Đ𝑒̀𝑛 𝑚𝑎̆𝑛𝑔-𝑠𝑜̂𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑏𝑢𝑜̂𝑛, 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑎̆𝑛 𝑐𝑢̉𝑎...