Category: Văn hóa Nam Bộ

Tìm hiểu về văn hóa dân gian và cuộc sống của người dân Nam Bộ xưa và nay.

Chùa Tà Pạ Tri Tôn

Danh sách 464 chùa Khmer Nam Tông ở Việt Nam (năm 2020)

Trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, người Khmer là cộng đồng dân tộc có dân số tương đối lớn. Với dân số gần 1,3 triệu người, người Khmer sinh sống phân bố chủ yếu ở 9...