Danh sách 464 chùa Khmer Nam Tông ở Việt Nam (năm 2020)

Chùa Tà Pạ Tri Tôn
Chùa Tà Pạ – Tri Tôn, An Giang. Photo: Văn Thái

Trong các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, người Khmer là cộng đồng dân tộc có dân số tương đối lớn. Với dân số gần 1,3 triệu người, người Khmer sinh sống phân bố chủ yếu ở 9 tỉnh Tây Nam Bộ.

Phật giáo Nam tông đã có vị trí quan trọng đối với đời sống tôn giáo của người Khmer Nam Bộ. Người Khmer sống trong các Sóc, mỗi Sóc thường có ít nhất một ngôi chùa.

Phật giáo Nam tông giữ vai trò là tôn giáo của dân tộc, góp phần trong việc bảo tồn, bổ sung và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống Khmer Nam Bộ. Hầu hết các lễ hội của dân tộc đều gắn liền với sự tích của Phật giáo Nam tông như: Chôl chnăm Thmây, Đôntal, Ok om bok,…

Xem thêm: Danh sách 37 ngôi chùa Khmer Nam Tông ở Tri Tôn – An Giang

Dưới đây là danh sách 464 chùa Khmer Nam Tông ở Việt Nam (tính đến năm 2020)
(Tư liệu: Sư Samdech Vuông)

You may also like...